she ying bi sai xuan chuan dan zhang1 she ying bi sai xuan chuan dan zhang2